Polityka prywatności

1.    Klub Sportowy Toruń Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, przy ul. Pera Jonssona 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000273592 NIP: 9562186291, o kapitale zakładowym w wysokości 4 843 000,00 zł, wpłaconym w całości, (zwana w dalszej części „Klubem”) przestrzega zasad prywatności osób fizycznych (dalej „Klient/Klienci”) korzystających z usług Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.speedway.torun.pl/sklep (dalej: „Sklep Internetowy”)
2.    Klub jest administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
3.    Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Klub w celu prowadzenia Sklepu Internetowego, a w szczególności:
a)    świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług, marketingu usług świadczonych przez Klub, obsługi procesu Rejestracji (jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta konta użytkownika za pomocą Formularza Rejestracji dostępnego na stronie Sklepu Internetowego),
b)    ewentualnego dochodzenia roszczeń,
c)    zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu,
d)    tworzenia wewnętrznych raportów i analiz,
e)    tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu Sklepu Internetowego,
f)    dostosowania serwisu Sklepu Internetowego do potrzeb Klientów,
g)    zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży Towarów (włącznie z dostawą Produktów) i obsługi reklamacji.
4.    Klub zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klientów właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, jak również partnerom handlowym, w celach związanych z realizacją zamówień składanych przez Klientów. Poza przypadkami opisanymi w zdaniu poprzedzającym, dane osobowe Klientów nie będą przez Klub ujawniane żadnym innym osobom trzecim.
5.    Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich aktualizowania i poprawiania. W celu dokonania zmian, konieczne jest skontaktowanie się z Klubem, poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: biuro@speedway.torun.pl
6.    Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych z bazy prowadzonej przez Klub.
7.    Spółka wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta lub inną osobę fizyczną.