Regulamin konkursu „Wakacje z KS Toruń”

 • REGULAMIN KONKURSU
  „WAKACJE Z KS TORUŃ”
  KLUBU SPORTOWEGO TORUŃ S.A.

  §1
  Definicje

  Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
  1. Organizator – Klub Sportowy Toruń Spółka Akcyjna. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Pera Jonssona 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000273592 NIP: 9562186291 o kapitale zakładowym w wysokości 4 843 000,00 zł opłaconym w całości;
  2. Regulamin – zbiór postanowień normujących zasady organizacji i przebiegu konkursu na „Wakacje z KS Toruń” Klubu Sportowego Toruń S.A.;
  3. Konkurs – konkurs polegający na typowaniu wyników wydarzeń sportowych wskazywanych przez Organizatora za pośrednictwem oficjalnego profilu na portalu Facebook prowadzony na zasadach określonych Regulaminem;
  4. Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i zapoznała się z Regulaminem oraz przystąpiła do udziału w Konkursie;
  5. Laureat – Uczestnik, który zajmie jedno z czterech pierwszych miejsc w rankingu punktowym i zostanie nagrodzony przez Komisję Konkursową;
  6. Komisja Konkursowa – komisja składająca się z 3 członków wskazanych przez Organizatora, która będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz dokona wyboru Laureatów.

  §2
  Postanowienia ogólne

  1. Konkurs prowadzony jest w dniach od 28.05.2017 r. do 10.07.2017 r.
  2. Konkurs jest bezpłatny, ma charakter otwarty i dobrowolny.
  3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 z pózn. zm.)
  5. Konkurs odbywający się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany oraz związany z serwisem Facebook, w żaden sposób. Każdy uczestnik Konkursu zwalnia serwis Facebook z jakiekolwiek odpowiedzialności. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na dostarczanie informacji Organizatorowi Konkursu, a nie serwisowi Facebook. Informacje podane w Konkursie, będą wykorzystane w celach związanych z Konkursem oraz wydaniem nagrody.
  6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

  §3
  Zasady Konkursu

  1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Laureatów, tj. Uczestników, którzy w okresie trwania Konkursu:
  a) wytypują prawidłowy wynik wskazanego przez Organizatora za pośrednictwem oficjalnego profilu na portalu Facebook wydarzenia sportowego na zasadach każdorazowo określonych przez Organizatora,
  b) zbiorą największą ilość punktów bonusowych zebranych w wyniku podania prawidłowych odpowiedzi, o których mowa w punkcie a) powyżej.
  2. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacją jego postanowień.
  3. Komisja Konkursowa wyłoni czterech Laureatów, którzy zbiorą największą liczbę punktów bonusowych w okresie trwania Konkursu.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowej rundy konkursowej na zasadach przez siebie określonych w sytuacji, w której:
  a) więcej niż jeden Uczestnik zdobędzie ilość punktów uprawniających do przyznania Nagrody Głównej, o której mowa w §4 ust. 1 pkt a) poniżej,
  b) więcej niż trzech Uczestników zdobędzie ilość punktów uprawniających do przyznania Nagrody Dodatkowej, o której mowa w §4 ust. 1 pkt b) poniżej.
  5. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu dnia 25 czerwca 2017 r. podczas meczu żużlowego odbywającego się na stadionie żużlowym Motoarena przy ul. Pera Jonssona 7 w Toruniu.

  §4
  Nagrody

  1. Laureaci otrzymają następujące nagrody:
  a) Nagroda Główna – voucher o wartości 1.500,00 zł do wykorzystania na www.wakacje.pl, oddział OK Tours w Toruniu,
  b) Nagrody Dodatkowe – trzy vouchery na obozy autokarowe dla dzieci.
  2. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę, niezależnie od liczby zebranych punktów.
  3. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo inną nagrodę.
  4. Laureat nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

  §5
  Postanowienia końcowe

  1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, iż zmiany nie pogarszają warunków uczestnictwa w konkursie. Ogłoszenie takich zmian nastąpi poprzez wyraźne wskazanie w Regulaminie opublikowanym na oficjalnym profilu Organizatora na portalu Facebook.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad Regulaminu, próby oszustwa a także innego postępowania Uczestnika naruszającego dobre obyczaje oraz dobre imię Organizatora. Wykluczony Uczestnik traci prawo do ubiegania się o nagrody określone w §4 Regulaminu, a w przypadku gdy otrzymał już nagrodę, obowiązany jest do jej zwrotu.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Uczestnika bądź osoby trzecie w związku z uczestnictwem w Konkursie.
  4. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
  5. Regulamin jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.speedway.torun.pl/regulamin-konkursu-wakacje-z-ks-torun-klubu-sportowego-torun-sa
  6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
  7. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.