Regulamin konkursu „Wakacje z KS Toruń”

REGULAMIN KONKURSU
„WAKACJE Z KS TORUŃ”
KLUBU SPORTOWEGO TORUŃ S.A.

§1
Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
1. Organizator – Klub Sportowy Toruń Spółka Akcyjna. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Pera Jonssona 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000273592 NIP: 9562186291 o kapitale zakładowym w wysokości 4 843 000,00 zł opłaconym w całości;
2. Regulamin – zbiór postanowień normujących zasady organizacji i przebiegu konkursu na „Wakacje z KS Toruń” Klubu Sportowego Toruń S.A.;
3. Konkurs – konkurs polegający na typowaniu wyników wydarzeń sportowych wskazywanych przez Organizatora za pośrednictwem oficjalnego profilu na portalu Facebook prowadzony na zasadach określonych Regulaminem;
4. Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i zapoznała się z Regulaminem oraz przystąpiła do udziału w Konkursie;
5. Laureat – Uczestnik, który zajmie jedno z czterech pierwszych miejsc w rankingu punktowym i zostanie nagrodzony przez Komisję Konkursową;
6. Komisja Konkursowa – komisja składająca się z 3 członków wskazanych przez Organizatora, która będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz dokona wyboru Laureatów.

§2
Postanowienia ogólne

1. Konkurs prowadzony jest w dniach od 19.06.2018 r. do 22.07.2018 r. (zmiana organizatora)
2. Konkurs jest bezpłatny, ma charakter otwarty i dobrowolny.
3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t.j. Dz.U. Nr 2018, poz. 165, 650,732).

§3
Zasady Konkursu

1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Laureatów, tj. Uczestników, którzy w okresie trwania Konkursu:
a) wytypują prawidłowy wynik wskazanego przez Organizatora za pośrednictwem oficjalnego profilu na portalu Facebook wydarzenia sportowego na zasadach każdorazowo określonych przez Organizatora,
b) zbiorą największą ilość punktów bonusowych zebranych w wyniku podania prawidłowych odpowiedzi, o których mowa w punkcie a) powyżej.
2. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacją jego postanowień.
3. Komisja Konkursowa wyłoni czterech Laureatów, którzy zbiorą największą liczbę punktów bonusowych w okresie trwania Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowej rundy konkursowej na zasadach przez siebie określonych w sytuacji, w której:
a) więcej niż jeden Uczestnik zdobędzie ilość punktów uprawniających do przyznania Nagrody Głównej, o której mowa w §4 ust. 1 pkt a) poniżej,
b) więcej niż trzech Uczestników zdobędzie ilość punktów uprawniających do przyznania Nagrody Dodatkowej, o której mowa w §4 ust. 1 pkt b) poniżej.
5. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu dnia 15 lipca 2017 r. za pośrednictwem wiadomości mailowej.

§4
Nagrody

1. Laureaci otrzymają następujące nagrody:
a) Nagroda Główna – voucher o wartości 1.500,00 zł do wykorzystania w salonie Wakacje.pl oddział Toruń ul. Podmurna 40,
b) Nagrody Dodatkowe – trzy vouchery na obozy autokarowe dla dzieci.
2. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę, niezależnie od liczby zebranych punktów.
3. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo inną nagrodę.
4. Laureat nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

§5
Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora, ogłoszenia jego wyników na oraz dostarczenia/wręczenia Nagród jego Laureatom.
3. Administrator przetwarza następujące dane:
a) imię i nazwisko (wynikające z profilu Uczestnika na portalu Facebook)
b) adres e-mail,
c) numer telefonu.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. stanowią przepisy RODO oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
5. Czas przetwarzania danych osobowych to okres niezbędny dla przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia Laureatów i dostarczenia/wręczenia im Nagród.
6. Uprawnienia Uczestnika w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych – Uczestnik ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz ma prawo do przenoszenia swoich danych. Ponadto Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
7. Podanie danych osobowych wskazanych powyżej jest konieczne do udziału w Konkursie, a także do dostarczenia/wręczenia Nagród Laureatom.

§6
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, opóźnienia, przedłużenia lub odwołania Konkursu bez podania przyczyn oraz rekompensaty dla Uczestników.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad Regulaminu, próby oszustwa a także innego postępowania Uczestnika naruszającego dobre obyczaje oraz dobre imię Organizatora. Wykluczony Uczestnik traci prawo do ubiegania się o nagrody określone w §4 Regulaminu, a w przypadku gdy otrzymał już nagrodę, obowiązany jest do jej zwrotu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Uczestnika bądź osoby trzecie w związku z uczestnictwem w Konkursie.
4. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
5. Regulamin jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.speedway.torun.pl/regulamin-konkursu-wakacje-z-ks-torun-klubu-sportowego-torun-sa
6. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.