YOUTUBE

X

TIKTOK

regulamin
obiektu

 

 

§1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

 1. Niniejszy Regulamin został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20.03.2009 O bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62 poz.504ze zm.), zwanej dalej Ustawą.
 2. Regulamin obowiązuje na terenie Stadionu MotoArena Toruń, mieszczącego się na ul. Pera Jonssona 7 w Toruniu.
 3. Osoby przebywające na terenie Stadionu podlegają przepisom prawa, przepisom polskich i międzynarodowych organizacji sportowych, oraz przepisom niniejszego regulaminu.
 4. Wejście na stadion oznacza akceptację postanowień Regulaminu i przepisów, na podstawie, których Regulamin został wydany
 5. Regulamin imprezy masowej (Stadionu) udostępniony jest dla widzów na tablicy przed każdym wejściem na stadion (wyciąg z regulaminu) wersja skrócona wydrukowana jest na biletach wstępu na stronie internetowej Klubu www.speedway.torun.pl
 6. Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin imprez masowych odbywających się na terenie stadionu

 

§2 PRZEZNACZENIE STADIONU

 1. Stadion jest miejscem, na którym organizowane są przez Klub mecze żużlowe
 2. Wszystkie mecze żużlowe są rozgrywane zgodnie z zasadami i przepisami Regulaminu Sportu Żużlowego
 3. Klub ma prawo zmian uprzednio ogłoszonych terminów meczów żużlowych i innych imprez bez wcześniejszego uprzedzenia. Klub z tego tytułu nie ponosi odpowiedzialności
 4. Klub nie gwarantuje rozegrania meczu w konkretnym dniu lub o określonej porze
 5. W przypadku zmiany daty meczu możliwy jest zwrot biletu, zgodnie z regulaminem umieszczonym na www.kstorun.kupbilety.pl, zmiana godziny rozpoczęcia meczu nie stanowi przyczyny zwrotu biletu

 

§3 KONTROLA WEJŚCIA NA STADION

  1. Decyzje o wejściu na stadion podejmuje wyłącznie Zarząd Klubu, który ostatecznie rozstrzyga o możliwości wejścia na Stadion lub o konieczności jego opuszczenia. Zarząd Klubu może upoważnić inne osoby, a w szczególności służby porządkowe o podejmowanie decyzji w tym zakresie.
 • Klub może zastosować zakaz klubowy polegający na zakazie uczestnictwa w rozgrywkach na stadionie meczów żużlowych w stosunku do osoby, która dopuściła się naruszenia niniejszego Regulaminu. Procedura odwoławcza od nałożonego zakazu klubowego uregulowana jest w art. 14 ustawy. 
 • Na Stadionie mogą przebywać oraz korzystać z urządzeń stadionowych przeznaczonych dla publiczności wyłącznie osoby, które posiadają przy sobie ważny karnet, bilet lub inny dokument uprawniający do wstępu na stadion wraz z dowodem tożsamości
 • Służba porządkowa i informacyjna jest uprawniona (także przy użyciu środków technicznych) do:

– sprawdzania uprawnień do przebywania na Stadionie,

– legitymowania osób w celu ustalenia jej tożsamości,

– przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe

– sprawdzanie uprawnień osób do przebywania na stadionie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień wezwania tych osób do opuszczenia Stadionu,

– wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z niniejszym regulaminem, a przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Stadionu

– stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony, oraz kajdanek i miotaczy ręcznych gazu w przypadku dóbr powierzonych ochronie, lub odparcia ataku na członka służby porządkowej, lub inną osobę, oraz niewykonywanie poleceń porządkowych na zasadach określonych w Art. 38 ust. Z dnia 22.08.1997 O ochronie osób i mienia ( Dz. U. Nr.114,poz.740, z późn. zm.)

– ujęcia, w celu niezwłocznego przekonania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego a także chronionego mienia

 1. Klub odmawia wstępu na Stadion oraz przebywania na nim osobom:

– wobec których wydane zostało orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub orzeczenie zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzenia imprez masowych wydane przez sąd w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary, pozbawienia wolności, albo wobec nieletniego na podstawie Art.6 pkt.2 ustawy z dnia 26.10.1982 Roku o postępowaniu w sprawach nieletnich,

– wobec których został wydany zakaz stadionowy nałożony przez uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informację przekazano Komendantowi Głównemu Policji,

– wobec których został wydany zakaz klubowy

– odmawiającym poddania się czynności, o których mowa w pkt 5 niniejszego paragrafu;

– nieposiadających dokumentu tożsamości

– znajdujących się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków

– posiadających broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wyroby lub napoje alkoholowe oraz środki lub substancję, o których mowa w pkt 5 niniejszego paragrafu

– zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie, albo w inny sposób stwarzający Zagrożenie lub porządku publicznego

– których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikacje

 1. Osoby wymienione w pkt 6 niniejszego paragrafu nie zostaną wpuszczone na Stadion lub zostaną z niego wydalone bez prawa żądania zwrotu kosztu poniesionych na ten cel.

 

§4 WEJSCIÓWKI NA STADION (KARTY WSTĘPU)

 1. Za wejściówki na Stadion uważa się:

– bilety pełniące rolę miejscówki ważnej podczas jednego meczu, wskazujący miejsce nabywcy na Stadionie

– karnet pełniący rolę miejscówki ważnej podczas sezonu lub rundy wskazujący stałe miejsce nabywcy, ważny przez całą rundę rozgrywek wskazujący stałe miejsce nabywcy na stadionie

– akredytację, zaproszenia, identyfikatory, karty VIP, wydane bezpośrednio przez Zarząd Klubu, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, ważne wraz z dokumentem tożsamości.

 1. Zakup wejściówek jest możliwy w kasie przy Stadionie lub w innych wyznaczonych przez klub punktach sprzedaży. Wejściówek nie sprzedaje się osobom:

– wobec których wydane zostało orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub orzeczenie zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzenia imprez masowych wydane przez sąd w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary, pozbawienia wolności, albo wobec nieletniego na podstawie Art.6 pkt.2 ustawy z dnia 26.10.1982 Roku o postępowaniu w sprawach nieletnich,

– wobec których został wydany zakaz stadionowy nałożony przez uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informację przekazano Komendantowi Głównemu Policji

– wobec których został wydany zakaz klubowy

 1. Osoba wchodząca na Stadion jest zobowiązana okazać służbie porządkowej Bilet lub Karnet
 2. Wszystkie miejsca na stadionie są siedzące, dlatego uczestnicy imprezy masowej mają obowiązek zajmowania swoich krzesełek, wskazanych na bilecie lub karnecie zgodnie z wyznaczoną numeracją i nie przemieszczania się bez wyraźnej potrzeby. Niezastosowanie się do powyższego zapisu będzie skutkowało wprowadzeniem „zakazu klubowego”
 3. Osoby posiadające uprawnienia do wejścia na Stadion – w tym akredytowani dziennikarze, zaproszeni goście, i VIP – zobowiązane są do korzystania z wejść wyznaczonych przez Klub
 4. Osoby uprawnione do bezpłatnego wejścia zobowiązane są do zajmowania wskazanych przez Klub miejsc
 5. Bilety, Karnety i inne karty wstępu należy zachować do kontroli przez cały czas trwania imprezy aż do wyjścia ze stadionu. Klub ma prawo do wydalenia ze stadionu osoby, która w czasie trwania meczu lub imprezy nie okaże biletu – karnetu lub innych kart wstępu
 6. Zarząd Klubu może zobowiązać klub drużyny przyjezdnej do pisemnego poinformowania go na 7 dni przed datą meczu o liczbie kibiców drużyny przyjezdnej udającej się na Stadion oraz miejscu i godzinie ich przybycia, pod rygorem nie udzielenia zgody na wstęp na Stadion

 

§5 ZACHOWANIE NA STADIONIE

 1. Każdy, kto przebywa na Stadionie powinien zachowywać tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym osobom
 2. Każdy przebywający na stadionie jest zobowiązany stosować się do poleceń straży pożarnej, służby porządkowej, służby informacyjnej, spikera zawodów, Policji oraz Żandarmerii Wojskowej
 3. Kto nie wykonuje poleceń porządkowego wydanego na podst. ustawy, regulaminu obiektu, lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub informacyjne podlega karze grzywny nie niższej niż 2.000zl. Oraz karze pieniężnej nałożonej przez Klub na podstawie niniejszego regulaminu wysokości 2.000zl
 4. Kto nie wykonuje poleceń wydanych przez Policję i Żandarmerię Wojskową w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej podlega karze grzywny nie niższej niż 2.000zl oraz karze pieniężnej nałożonej przez klub na podstawie niniejszego regulaminu w wysokości 2.000zl
 5. Widzowie zobowiązani są zajmować miejsca określone na wejściówkach, chyba, że zostaną inaczej poinformowani przez odpowiednie służby
 6. Widzowie zobowiązani są w czasie trwania imprezy przebywać wyłącznie w miejscu przeznaczonym dla publiczności
 7. Karze grzywny nie niższej niż 2.000zl oraz karze pieniężnej nałożonej przez Klub na podstawie niniejszego regulaminu w wysokości 2.000zl podlega każdy, kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności
 8. Osobom przebywającym na stadionie zakazuje się przynoszenia i rozpowszechniania na jego terenie jakichkolwiek materiałów marketingowych lub reklamowych chyba, że uzyskają pisemną zgodę Klubu, w wypadku naruszenia zakazu zostanie nałożoną przez klub kara pieniężna na podstawie niniejszego regulaminu w wysokości 1.000zl
 9. Osobom przebywającym na stadionie zakazuje się sprzedawania i rozpowszechniania wszelkich towarów, biletów, publikacji i druków oraz przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez pisemnej zgody Zarządu Klubu. W wypadku naruszenia zakazu zostanie nałożoną przez klub kara pieniężna na podstawie niniejszego regulaminu w wysokości 1.000zl
 10. Osobom przebywającym na stadionie zakazuje się używania urządzeń umożliwiających utrwalanie przetwarzanie lub transmitowanie wydarzeń na stadionie, chyba, że uzyskają pisemną zgodę Klubu. W Wypadku naruszenia niniejszego zakazu zostanie nałożona przez klub kara pieniężna na podstawie niniejszego regulaminu w wysokości 2.000zł
 11. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na stadionie
 12. Posiadacze biletów, którzy opuszczą teren stadionu w czasie trwania meczu nie są uprawnieni do ponownego wejścia na stadion
 13. Wszelkie wejścia, wyjścia przejścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym.

 

§6 ZAKAZY

 1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie stadionu:

– Napojów alkoholowych, – kto wnosi i posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000zl oraz karze pieniężnej nałożonej przez klub na podstawie niniejszego regulaminu w wysokości 2.000zł

– butelek szklanych i plastikowych, puszek i pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących, broni w rozumieniu ustawy z dnia 21.05.1990 roku o broni i amunicji, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych a także innych niebezpiecznych przedmiotów lub materiałów wybuchowych – kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji (Dz.U. Nr52 poz.525 z 2004 r. z późn. zm.) wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 oraz karze pieniężnej nałożonej przez klub na podstawie niniejszego regulaminu w wysokości 5.000zl

– środków odurzających oraz substancji psychotropowych- w stosunku do osoby, która wnosi lub posiada na imprezie masowej środki odurzające bądź substancje psychotropowe zostanie wydany zakaz klubowy na okres nie krótszy niż 6 miesięcy od dnia jego wydania oraz nałożona kara pieniężna przez Klub na podstawie niniejszego regulaminu w wysokości 5.000zł

 1. Ponadto zakazuje się:

– przemieszczania się z jednej strefy do drugiej bez zgody służb porządkowych lub innych upoważnionych osób

– wdzierania się w czasie trwania imprezy na pas bezpieczeństwa, tor i murawę, a także ich nie opuszczania wbrew żądaniu osoby uprawnionej – kto w czasie trwania imprezy sportowej, w tym meczu żużlowego, wdziera się na teren, na którym rozgrywane są zawody sportowe albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3 oraz karze pieniężnej nałożonej przez klub na podstawie niniejszego regulaminu w wysokości 2.000zl

– rzucania jakichkolwiek przedmiotów na teren boiska – kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, również niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 oraz karze pieniężnej nałożonej przez klub na podstawie niniejszego regulaminu w wysokości 2.000zł

– rozniecania ognia, zapalania fajerwerków, kul świecących, rac

– naruszenia nietykalności cielesnej członka służby porządkowej lub służby informacyjnej – grzywnie niemniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności do lat 2 oraz karze pieniężnej nałożonej przez klub na podstawie niniejszego regulaminu w wysokości 5.000zł. Karze podlega ten, kto w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby informacyjnej

– używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia i utrudnienia rozpoznania jego osoby w czasie popełnienia czynu zabronionego- kto dopuszcza się czynów zabronionych używa elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania jego osoby podlega grzywnie niemniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 oraz karze pieniężnej nałożonej przez klub na podstawie niniejszego regulaminu w wysokości 2.000zł

– używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i obrażania jakichkolwiek osób oraz wywieszania na ogrodzeniach i trybunach: flag i transparentów o treściach obraźliwych i prowokacyjnych. W wypadku naruszenia niniejszego zakazu zostanie nałożona przez Klub kara pieniężna na podstawie niniejszego regulaminu w wysokości 1.000zł

– wchodzenia na obszary, które nie są dostępne dla widzów np. pas bezpieczeństwa, tor i murawę, pomieszczenia klubowe wewnętrzne, pomieszczenia służbowe

– wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone dla powszechnego użytku: płoty, mury, ogrodzenia. W wypadku naruszenia niniejszego zakazu zostanie nałożona przez Klub kara pieniężna na podstawie niniejszego regulaminu w wysokości 1.000zł

– załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami, zaśmiecania stadionu w inny sposó W wypadku naruszenia niniejszego zakazu zostanie nałożona przez Klub kara pieniężna na podstawie niniejszego regulaminu w wysokości 1.000zł

 1. Zabrania się przebywania osób nietrzeźwych na całym Stadionie przed rozpoczęciem imprezy masowej, w trakcie i po jej zakończeniu, pod rygorem poniesienia odpowiedzialności karnej
 2. Przedmioty niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki pirotechniczne, środki odurzające, które zostały znalezione przy osobie podczas przeglądu bagażu lub odzieży przez służby porządkowe a nieprzekazane dobrowolnie do „punktu depozytowego” zostają zabezpieczone przez klub i przekazane organom ścigania na ich żądanie
 3. Zakazuje się wjeżdżania na teren Stadionu pojazdom mechanicznym, elektrycznym, rowerom bez zgody Klubu
 4. Wszelkie pojazdy zaparkowane na terenie Stadionu, a nieposiadające właściwego zezwolenia wydanego przez Zarząd Klubu na wjazd i parkowanie będą odholowane na parking na koszt posiadacza pojazdu

 

§7 PRZEDSTAWICIELE MEDIÓW

 1. Przedstawiciele prasy, radia i telewizji mogą przebywać na Stadionie, jeżeli posiadają przy sobie aktualną legitymacje prasową i kartę akredytacyjną wydaną przez Zarząd Klubu. Osoby te zobowiązane są nosić w widocznym miejscu identyfikatory wydane przez Zarząd Klubu.
 2. Przedstawiciele prasy, radia i telewizji mogą przekazywać albo rejestrować obraz lub dźwięk podczas meczu lub imprezy tylko wtedy, kiedy uzyskali przed rozpoczęciem meczu lub imprezy pisemną zgodę Klubu
 3. W przypadku stwierdzenia naruszenia pkt 2, osoby w tym punkcie wymienione zostają wydalone ze stadionu i będą zobowiązane do natychmiastowego wydania nośników z zarejestrowanym materiałem

 

§8 SŁUŻBY PORZĄDKOWE

 1. Służby Organizatora winny posiadać przez niego identyfikatory określające funkcje sprawowania na stadionie
 2. Do służb Organizatora zalicza się:

– służby organizacyjne

– służby techniczne

– służby medyczne

– służby porządkowe (w tym pracownicy agencji ochrony osób i mienia)

– służby informacyjne

 1. Członkowie służb porządkowych uprawnieni są do wykonywania czynności, o których mowa w §3 i 4 niniejszego Regulaminu i winni posiadać identyfikatory z napisem „Służba Porządkowa” określające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny, fotografie osoby, okres ważności oraz pieczęć i podpis wystawcy. Klub wydaje ponadto identyfikatory dla:

– akredytowanych dziennikarzy prasowych i radiowych oraz fotoreporterów

– obsługi technicznej transmisji telewizyjnej

– obsługi telekomunikacyjnej na stadionie

 

§9 SŁUŻBY INFORMACYJNE

 1. W celu zwiększenia komfortu osób uczestniczących w imprezie organizowanej na Stadionie, Klub zapewnia pomoc służby informacyjnej
 2. Służby informacyjne są zobowiązane do:

– informowania o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez Klub lub służby ratownicze

– informowanie o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych

– nadzorowanie bezpieczeństwa wejścia i wyjścia osób uczestniczących w imprezie zorganizowanej na Stadionie

– niedopuszczanie uczestników imprezy do miejsc nieprzeznaczonych dla publiczności

– niezwłoczne reagowanie na incydenty i zagrożenia oraz podejmowania niezbędnych działań zaradczych

– pilnowania przestrzegania postanowień niniejszego REGULAMINU

– reagowania na skargi składane przez osoby uczestniczące w imprezie

 

§10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na Stadionie ponoszą odpowiedzialność karną, odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa administracyjnego i cywilnego
 2. Osoby wyrządzające szkody w mieniu są zobowiązane do ich naprawienia
 3. Klub ma obowiązek usunięcia z terenu Stadionu, każdą osobę niestosując się do powyższego Regulaminu zwłaszcza §6 lub zasad i przepisów bezpieczeństwa, albo której obecność na terenie stadionu mogłaby być interpretowana jako źródło zagrożenia innych osób. Osobom takim nie przysługuje prawo żądania zwrotu kosztów biletu ani żadnych innych kosztów
 4. W stosunku do osób nagminnie lub ciężko naruszających Regulamin może zostać wydany zakaz wstępu na Stadion (zakaz klubowy)

 

§11 UTRWALANIE PRZEBIEGU IMPREZY

 1. Klub jest upoważniony do utrwalania przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania publiczności, za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz

 

§12 ORGANIZACJA OPRAW MECZOWYCH

 1. Grupa kibiców zainteresowana wykonaniem opraw na Stadionie w czasie trwania imprezy sportowej lub innej, zgłasza się do Zarządu Klubu przed początkiem każdej rundy bądź przy jednorazowej oprawie na tydzień przed danym spotkaniem w celu uzgodnienia treści i warunków przeprowadzenia oprawy meczu, a także wydania specjalnych identyfikatorów
 2. Zabrania się na zawodach żużlowych organizowanych przez Klub:

– prowadzenia jakiejkolwiek działalności politycznej

– eksponowania transparentów, flag, banerów lub innych podobnych przedmiotów jakichkolwiek ugrupowań lub partii politycznej

– prezentowania na transparentach, flagach, banerach lub podobnych przedmiotach albo eksponowania napisów, przedmiotów, symboli, rysunków wyrażających treści: totalitarne, faszystowskie, rasistowskie

– inne nawołujące do nietolerancji, szowinizmu, ksenofobii, chuligaństwa, wulgarne lub zachęcające do zachowań agresywnych obrażające jakikolwiek Klub lub jego przedstawicieli

– wywieszanie flag, transparentów niezwiązanych z klubem i rozgrywkami

– zasłaniania band reklamowych na Stadionie, które zostały wykupione przez reklamodawców