REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW KLUBU SPORTOWEGO TORUŃ S.A.

§1.

Definicje

 1. Organizator – Klub Sportowy Toruń S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Pera Jonssona 7,
 2. NIP 9562186291, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000273592, wysokość kapitału zakładowego wynosi 4.843.000,00 zł, wpłacony w całości.
 3. Regulamin – zbiór postanowień normujących zasady zakupu Biletów oraz Karnetów na Zawody za pośrednictwem Serwisu oraz w Punktach Sprzedaży.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, zapoznała się z regulaminem oraz zarejestrowała w Serwisie.
 5. Nabywca – podmiot dokonujący zakupu Biletów lub Karnetów tj. pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 6. Serwis – elektroniczny system sprzedaży Biletów oraz Karnetów na Zawody rozgrywane na MotoArenie przy ul. Pera Jonssona 7 w Toruniu przez drużynę żużlową Klubu Sportowego Toruń S.A.
 7. Punkty Sprzedaży – stacjonarne punkty sprzedaży Biletów oraz Karnetów wskazane przez Organizatora.
 8. Harmonogram – terminarz Zawodów rozgrywanych na MotoArenie ogłaszany w każdym sezonie przez właściwy organ zarządzający rozgrywkami.
 9. MotoArena stadion żużlowy znajdujący się przy ul. Pera Jonssona 7, w Toruniu.
 10. Zawody – rozgrywki żużlowe w których uczestniczy drużyna żużlowa Klubu Sportowego Toruń S. A., które odbywają się na MotoArenie.
 11. Karnet – Bilet całosezonowy, uprawniający do wejścia na Zawody drużyny żużlowej Klubu Sportowego Toruń S.A. w sezonie żużlowym 2017, w ramach konkretnej Strefy. Rodzaje Karnetów ustalane są w Cenniku opublikowanym przez Organizatora na dany sezon.
 12. Bilet – jednorazowe uprawnienie do wejścia na wybrane Zawody drużyny żużlowej Klubu Sportowego Toruń S.A., w ramach konkretnej Strefy. Rodzaje Biletów ustalane są w Cenniku opublikowanym przez Organziatora na dany sezon.
 13. Strefa – wyznaczona dla kibiców część MotoAreny, spośród której wyróżnia się:
  1. strefę Niebieską – do wejścia na tę Strefę upoważnia zakup Biletu lub Karnetu normalnego, ulgowego;
  2. strefę Zieloną (strefę rodzinną) – do wejścia na tę Strefę upoważnia zakup Biletu lub Karnetu normalnego, ulgowego lub rodzinnego;
  3. strefę Czerwoną (Trybuna Główna) – do wejścia na tę Strefę upoważnia zakup Biletu lub Karnetu normalnego,
  4. strefa Żółta (dla gości) – do wejścia na tę Strefę upoważnia zakup Biletu lub Karnetu normalnego lub ulgowego.
 14. Cennik – zawiera ceny Biletów oraz Karnetów na poszczególne Zawody rozgrywane na MotoArenie w poszczególnych sezonach, z uwzględnieniem podziału na Strefy. Cennik dostępny jest w Serwisie oraz na stronie internetowej Organizatora i stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 15. PayU – system płatniczy.
 16. Polityka cookies – zbiór postanowień regulujących zasady ochrony danych osobowych i politykę tzw. „ciasteczek”.

§2.

Postanowienia ogólne

 1. Sprzedaż Biletów oraz Karnetów prowadzi Klub Sportowy Toruń S.A., 87-100 Toruń, ul. Pera Jonssona 7, NIP 9562186291, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000273592, wysokość kapitału zakładowego 4.843.000,00 PLN, kapitał wpłacony w całości.
 2. Zakup Biletu oraz Karnetu oraz korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i Polityki Cookies.
 3. Organizator prowadzi sprzedaż Biletów oraz Karnetów na wszystkie Zawody rozgrywane przez drużynę żużlową Klubu Sportowego Toruń S.A. na MotoArenie przy ul. Pera Jonssona 7 w Toruniu, które będą odbywały się na MotoArenie.
 4. Bilety można nabywać przez Internet za pośrednictwem Serwisu internetowego pod adresem:kstorun.kupbilety.pl, oraz w Punktach Sprzedaży.
 5. Karnety można nabywać tylko w Punktach Sprzedaży.
 6. Umowa sprzedaży pomiędzy Nabywcą a Organizatorem zostaje zawarta w momencie uiszczenia zapłaty przez Nabywcę i otrzymania potwierdzenia zakupu Biletu lub Karnetu. Za chwilę zapłaty przyjmuje się zaksięgowanie wymaganej kwoty pieniężnej na rachunek bankowy Organizatora, bądź uiszczenia zapłaty w Punkcie Sprzedaży. Potwierdzenie dokonania transakcji za pośrednictwem Serwisu jest dostępne w zakładce TWOJE ZAKUPY w profilu Nabywcy.
 7. Zakazuje się kopiowania i przerabiania oryginalnych Biletów oraz Karnetó
 8. Biletu ani Karnetu nie wolno odstępować ani odsprzedawać innym osobom bez zgody Organizatora.
 9. Bilet lub Karnet, który jest nieczytelny, zniszczony, uszkodzony lub skopiowany może zostać uznany za nieważny.
 10. Do wejścia na zawody, w przypadku Biletów zakupionych za pośrednictwem Serwisu, uprawnia jedynie Bilet wydrukowany w skali 1:1 na papierze formatu A4, który umożliwia prawidłowe zeskanowanie kodu kreskowego.
 11. Płatność za Bilety zakupione za pośrednictwem Serwisu odbywa się tylko i wyłącznie za pomocą serwisu PayU.
 12. Bilet wydrukowany w Serwisie będzie weryfikowany bezpośrednio przed wejściem na MotoArenę. Każdy Bilet posiada jeden unikatowy kod kreskowy, który może zostać zeskanowany na kołowrotach wejściowych tylko raz. Bilet umożliwia jednorazowe wejście tylko jednej osobie.
 13. Za pomocą Serwisu jednorazowo można dokonać zakupu maksymalnie 10 (dziesięciu) Biletó Zakupione Bilety są biletami na okaziciela, Organizator zastrzega możliwość weryfikacji uprawnień do określonego rodzaju Biletu.
 14. Biletów lub Karnetów nie sprzedaje się osobom:
  1. wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub  orzeczenie zobowiązujące do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych wydane przez sąd w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności,
  2. wobec których został wydany zakaz stadionowy nałożony przez uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informacje przekazano Komendantowi Głównemu Policji,
  3. wobec których został wydany aktualny zakaz klubowy.
 15. Dzieci do lat 7 mają wstęp wolny.
 16. Wykorzystując Bilet lub Karnet, Użytkownik akceptuje Regulamin Organizatora oraz oświadcza, że zapoznał się z regulaminem obiektu MotoArena znajdującym się na stronie internetowej Organizatora.
 17. W przypadku odwołania meczu Bilet oraz Karnet uprawniający do wejścia na dany mecz, zachowuje swoją ważność i uprawnia do wstępu na MotoArenę w nowym terminie podanym w oficjalnym komunikacie organu zarządzającego Zawodami.

§3.

Użytkownik Serwisu

 1. Użytkownik oświadcza, że będzie korzystał z Serwisu wyłącznie w celu zakupu Biletu.
 2. Użytkownik logując się do Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią obowiązującego Regulaminu i Polityką cookies Serwisu i zaakceptowaniem go, co powoduje przyjęcie odpowiedzialności za czynności wynikające z korzystania z Serwisu.
 3. Użytkownik w celu zakupu Biletu rejestruje się w Serwisie, wypełniając specjalny formularz, który prowadzi do stworzenia konta Użytkownika.
 4. Rejestracja konta Użytkownika w Serwisie jest dobrowolna oraz bezpłatna. W Serwisie mogą zostać dodane usługi dodatkowe, które będą dokładnie opisywane.
 5. Konto Użytkownika może zostać zablokowane lub usunięte bez wcześniejszych uprzedzeń, jeżeli Organizator (Administrator) stwierdzi nadużycie Regulaminu. Usuwając dane Użytkownika Organizator usuwa wszystkie jego dane zawarte w bazie danych.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawiniony przez Organizatora brak możliwości korzystania przez Użytkowników z Serwisu.
 7. Użytkownik może skontaktować się ze Organizatorem w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@speedway.torun.pl, lub korespondencyjnie na adres: ul. Pera Jonssona 7, 87-100 Toruń.

§4.

Strony transakcji

Stroną dokonującą zakupu Biletu na stronie biuro@speedway.torun.pl jest Nabywca, zaś stroną dokonującą sprzedaży jest Organizator.

§5.

Procedura zakupu Biletu za pośrednictwem Serwisu

 1. Procedura zakupu Biletu składa się z następujących etapów:
  1. Zalogowanie się do Serwisu (Organizator nie bierze odpowiedzialności za błędne dane wprowadzone przez Użytkownika do Serwisu) i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu i Polityki Cookies;
  2. Wybór Zawodów z Harmonogramu;
  3. Wybór Strefy;
  4. Wybór rodzaju Biletu (normalny, ulgowy, rodzinny), wraz z możliwością wpisania danych osobowych (imię i nazwisko) osób, dla których zakupiło się Bilety (max.10) za pośrednictwem Serwisu;
  5. Wybór lokalizacji na MotoArenie;
  6. Dokonanie płatności za pomocą PayU;
  7. Wydruk Biletu.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności danych umieszczonych na Bilecie z danymi zawartymi w złożonym przez niego zamówieniu
 3. Po dokonaniu płatności nie ma możliwości zmniejszenia lub zwiększenia liczby zakupionych Biletów
 4. W Serwisie nie ma możliwości rezerwacji Biletów
 5. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów technicznych związanych z zawieszeniem się komputera bądź Internetu na etapie dokonywania płatności, Bilety nieopłacone, a znajdujące się w koszyku zostają zablokowane w Serwisie przez 24 godziny. Po tym czasie można ponownie dokonać ich zakupu za pomocą Serwisu.
 6. Do każdej transakcji zakupu Biletu doliczana będzie opłata manipulacyjna, w której zawarte są prowizje bankowe wynikające z systemu płatności on-line.

§6.

Procedura zwrotu Biletu lub Karnetu

 1. Procedura zwrotu Biletów:
  1. Bilet kupiony w Punkcie Sprzedaży podlega zwrotowi najpóźniej na 4 godziny przed rozpoczęciem Zawodów tylko i wyłącznie w Punkcie Obsługi Sprzedaży mieszczącym się przed wejściem na MotoArenę po okazaniu biletów oraz dowodu ich zakupu.
  2. Bilety kupione za pośrednictwem Seriwsu podlegają zwrotowi poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawierającego ID transakcji na adres mailowy Organizatora (biuro@speedway.torun.pl) najpóźniej na 72 godziny przez rozpoczęciem Zawodów oraz dowodu ich zakupu.
 2. Procedura zwrotu Karnetów:
  1. Karnety kupione w Punkcie Sprzedaży podlegają zwrotowi najpóźniej na 7 dni przed datą pierwszych Zawodów wynikających z Harmonogramu tylko i wyłącznie w Punkcie Obsługi Sprzedaży mieszczącym się przed wejściem na MotoArenę po okazaniu karnetu oraz dowodu jego zakupu;
 3. W celu realizacji prawa odstąpienia od umowy Nabywca może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, lub złożyć to oświadczenie w każdy inny zgodny z przepisami prawa sposó
 4. Zwrot kosztów Biletu kupionego za pośrednictwem Systemu następuje po uwzględnieniu odstąpienia od umowy, przelewem na konto, z którego Nabywca dokonał zapłaty za zakupiony Bilet w terminie 7 dni roboczych od momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot kosztów nie obejmuje zwrotu kwoty prowizji pobranych przez internetowy system płatności, o której mowa w § 5 pkt 6 Regulaminu.
 5. Niewykorzystane Bilety lub Karnety nie podlegają zwrotowi.

§7.

Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne powinno zostać przesłane na adres mailowy biuro@speedway.torun.pl, lub pocztą na adres Organizatora wraz z podaniem numeru Biletu.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Organizatora.
 3. W dniu rozgrywania Zawodów reklamacje biletów będą rozpatrywane w Punkcie Obsługi Klienta znajdującym się przed wejściem na MotoArenę.

§8.

Ochrona danych osobowych oraz pliki Cookies

 1. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, udostępnianie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych, podanych przez siebie za pośrednictwem Serwisu lub w formie elektronicznej, zgodnie z Polityką prywatności.
 2. Dane Użytkownika są zbierane, udostępniane i przetwarzane przez Organizatora jedynie w celu realizacji umowy sprzedaży Biletów lub Karnetów
 3. Dane osobowe Użytkownika nie są udostępnione innym podmiotom dla celów marketingowych.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
 5. Użytkownik ma prawo w każdym czasie zażądać usunięcia lub zmiany danych osobowych, które go dotyczą poprzez kontakt e-mailowy (biuro@speedway.torun.pl) lub pocztowy z Organizatorem.
 6. Serwis zapisuje na komputerze użytkownika pliki cookies (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności. Ich celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w serwisie. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari).

§9.

Postanowienia końcowe

 1. Zmiany treści Regulaminu wchodzą w życie z chwilą umieszczenia nowej treści na stronie internetowej Serwisu.
 2. Prawem właściwym dla zawartej umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w przedmiotowej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.