Regulamin: "Drugi karnet na Walentynki za pół ceny"!

§1

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Organizator – Klub Sportowy Toruń Spółka Akcyjna. z siedzibą w Toruniu, przy
  ul. Pera Jonssona 7, wpisana
  do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000273592 NIP: 9562186291
 2. Regulamin – zbiór postanowień normujących zasady organizacji i przebiegu Akcji promocyjnej „Drugi karnet na Walentynki za pół ceny” Klubu Sportowego Toruń S.A.;
 3. Akcja promocyjna – przygotowana przez Organizatora na zasadach wskazanych w Regulaminie oferta sprzedaży Karnetów prowadzona pod hasłem „Drugi karnet na Walentynki za pół ceny”;
 4. Karnet - bilet całosezonowy, uprawniający do wejścia na zawody drużyny żużlowej Klubu Sportowego Toruń S.A. w sezonie żużlowym 2017, w ramach niebieskiej strefy;
 5. Rabat – przyznany Uczestnikowi przez Organizatora w ramach Akcji Promocyjnej upust od ceny sprzedaży brutto Karnetu w wysokości i na warunkach określonych w Regulaminie;
 6. Uczestnik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i zapoznała się z Regulaminem, która nabywa Karnety w ramach akcji promocyjnej.

§2

Zasady Akcji promocyjnej

 1. Akcja promocyjna prowadzona jest w dniach od 14.02.2017 r. do 28.02.2017 r.
 2. Akcja promocyjna obowiązuje w stacjonarnych punktach sprzedaży Karnetów na terenie Torunia.
 3. Uczestnik jest uprawniony do skorzystania z Rabatu w ramach Akcji  Promocyjnej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Podstawowym warunkiem skorzystania przez Uczestnika z Rabatu w ramach Akcji promocyjnej jest nabycie w stacjonarnych punktach sprzedaży, na zasadach określonych w Regulaminie sprzedaży biletów Klubu Sportowego Toruń S.A. w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, dwóch Karnetów – dla siebie oraz osoby z pary w ramach jednej transakcji.
 5. Dodatkowym warunkiem skorzystania przez uczestnika z Rabatu w ramach Akcji promocyjnej jest okazanie fotografii będącej potwierdzeniem ścisłej relacji z osobą, dla której nabywany jest karnet z Rabatem.
 6. Rabat polega na tym, iż Uczestnik nabywając dwa Karnety w ramach jednej transakcji płaci 100% ceny brutto Karnetu dla siebie oraz 50% ceny brutto Karnetu kupionego dla drugiej osoby z pary.
 7. Uczestnik chcąc skorzystać z Rabatu w ramach Akcji Promocyjnej zobowiązany jest poinformować sprzedawcę o chęci skorzystania z Rabatu najpóźniej z chwilą przystąpienia do zapłaty za Karnety.
 8. Uczestnik ma obowiązek podania danych osobowych swoich oraz partnera, tj. imienia, nazwiska, numeru pesel oraz numeru telefonu obu osób.
 9. Organizator ma prawo przedstawić imienną listę biorących udział w promocji par na swojej stronie internetowej oraz mediach społecznościowych, po zakończeniu akcji.
 10. Uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu Karnetów na zasadach uregulowanych w Regulaminie Sprzedaży Biletów Klubu Sportowego Toruń S.A. Zwrotowi podlegają tyko i wyłącznie oba karnety zakupione w ramach Akcji promocyjnej.

§3

Postanowienia końcowe

 1. Zasady przeprowadzenia Akcji promocyjnej określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 2. Postanowienia Regulaminu Sprzedaży Biletów Klubu Sportowego Toruń S.A. stosuje się odpowiednio.
 3. Regulamin jest dostępny dla Uczestników w siedzibie oraz na stronie internetowej Organizatora.  
 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Akcji promocyjnej.  

Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji „Drugi karnet na Walentynki za pół ceny”